COOLMAX ELITE 700W +12V Single Rail 84+
ATX 파워 / 700W / 20핀+4핀 / 120mm 팬 / 1개(팬) / 깊이: 140mm / +12V 싱글레일 / 52.5A / 4핀 IDE x3 / SATA x4 / 6+2핀 PCI-E x4 / 보조8핀(4+4) 커넥터 / 무상 5년
52,000원 51,740
잘만 ZM700-LXII Active PFC Ver.2
ATX 파워 / 700W / 24핀 전용 / 120mm 팬 / 1개(팬) / 액티브PFC / 깊이: 140mm / +12V 싱글레일 / 54A / 4핀 IDE x3 / SATA x6 / 6+2핀 PCI-E x4 / 보조8핀(4+4) 커넥터 / 대기전력 1W / 무상 3년
53,000
FSP HYPER K 700W 80PLUS Standard 230V EU
ATX 파워 / 정격 700W / 20핀+4핀 / 120mm 팬 / 1개(팬) / 액티브PFC / +12V 싱글레일 / 53A / 4핀 IDE x2 / SATA x8 / 6+2핀 PCI-E x4 / 보조8핀(4+4) 커넥터 / FDD 커넥터 / 80 PLUS / 스탠다드 / 무상 5년
76,000원 72,390
마이크로닉스 CASLON 700W After Cooling 87+ FDB
ATX 파워 / 정격 700W / 20핀+4핀 / 120mm 팬 / 1개(팬) / 액티브PFC / +12V 싱글레일 / 52.5A / 4핀 IDE x4 / SATA x6 / 6+2핀 PCI-E x4 / 보조8핀(4+4) 커넥터 / 보조4핀 커넥터 / FDD 커넥터 / Reform 케이블 / 대기전력 1W / 깊이: 140mm / 무상 3년
94,500원 94,030
FSP FSP700-50HPN 85+
ATX 파워 / 정격 700W / 24핀 전용 / 120mm 팬 / 1개(팬) / +12V 싱글레일 / 52A / 4핀 IDE x5 / SATA x6 / 6핀 PCI-E x2 / 6+2핀 PCI-E x2 / 보조8핀(4+4) 커넥터 / FDD 커넥터 / 깊이: 140mm / 무상 3년, 유상 2년
98,000원 97,510
잘만 ZM750-ARX 80PLUS PLATINUM
ATX 파워 / 정격 750W / 20핀+4핀 / 135mm 팬 / 1개(팬) / 액티브PFC / +12V 싱글레일 / 62A / 4핀 IDE x6 / SATA x12 / 6+2핀 PCI-E x4 / 보조8핀(4+4) 커넥터 / 보조8핀 커넥터 / FDD 커넥터 / 케이블 연결식 / 대기전력 1W / 플랫케이블 / 프리볼트 / 80 PLUS / 플레티넘 / 깊이: 180mm / 무상 7년
155,000
  
개인정보처리방침 이용약관 회사소개 고객센터 사업자정보확인
(주)제이앤피컴퍼니 사업자등록번호 : 504-81-91531 대표: 김찬영 대구 중구 문화동 2-3번지 (교동2길 31)
통신판매업신고번호 : 대구중구 2486호 개인정보책임자 : 김호진 고객센터 : 1588-4663 FAX : 053)426-8365 pczone2015@naver.com